Logo adSalsa

oikeudellinen huomautus

INTERNET-PORTAALIN YLEISET KÄYTTÖEHDOT
Tämän oikeudellisen huomautuksen sisältämät yleiset käyttöehdot säätelevät sen verkkosivun käyttöoikeuksia ja käyttöä, jonka ADSALSA PUBLICIDAD S.L.₎ tästä eteenpäin, YRITYS, asettaa Internetin käyttäjien ensisijaisesti maksuttomaan käyttöön, ottaen huomioon näissä olosuhteissa tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset.
Verkkosivulle siirtyminen ja sen käyttö tarkoittavat seuraavien ehtojen kokonaisvaltaista hyväksymistä. Lisäksi tiettyjen tällä sivustolla tarjottujen palveluiden käyttö sisältää palvelukohtaisia erityisehtoja, jotka katsotaan hyväksytyiksi kun kyseisiä palveluita käytetään.
VALTUUTUS
Verkkosivujen sisältämän materiaalin käyttö, tulostus ja osittainen lataus on sallittu vain seuraavien ehtojen täyttyessä:
1. Se on yhteensopivaa verkkosivun päämäärien kanssa.
2. Sen sisältämä tieto tulee ainoastaan henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, jakelu, julkinen levittäminen, muuntelu tai analysointi (eng. decompile) on erikseen kielletty.
3. Verkkosivujen sisältämiä aineistoja ei muunnella tai muuteta millään tavalla.
4. Verkkosivujen sisältämiä grafiikkoja, kuvakkeita tai kuvia ei eroteta kuvakokonaisuudesta tai käytetä, kopioida tai levitetä erikseen asia- tai kuvayhteydestä.
Verkkosivun sisältämien tietojen sääntöjenvastainen käyttö, jälleenmyynti tai niiden tekijänoikeuksien tai teollisoikeuksien loukkaaminen joita YRITYS hallinnoi johtaa asianmukaisiin oikeustoimiin.

VELVOLLISUUDET
> YLEISET
Sekä verkkosivun käyttö että sen sisältämän tiedon mahdollinen luvaton käyttö ovat täysin käyttäjän vastuulla.
Verkkosivun toiminnasta ja saavutettavuudesta
YRITYS pidättää oikeuden koska tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta muokata ja päivittää verkkosivun sisältämiä tietoja, sen asetuksia, ulkomuotoa ja käyttöehtoja.
YRITYS ei ole vastuussa mahdollisesti ilmenevistä turvallisuusuhkista tai vaurioista joita käyttäjän tietojenkäsittelyjärjestelmälle (hardware y software), tiedostoille tai tallennetuille dokumenteille voi aiheutua johtuen:
1. Viruksesta käyttäjän tietokoneella, jota käytetään yhteyden muodostamiseen verkkosivun palveluiden ja sisältöjen käyttöä varten
2. Selaimen huonosta toiminnasta
3. Päivittämättömien versioiden käytöstä
YRITYS käyttää virustentunnistusohjelmia kaikkien verkkosivulle lataamiensa sisältöjen valvomiseen. Tästä huolimatta YRITYS ei takaa verkkosivuillaan viruksista tai muista haittaohjelmista vapaata toimintaympäristöä, johtuen niiden kolmansien osapuolten toiminnasta jotka eivät tee välitöntä yhteistyötä YRITYS kanssa, ja nämä voivat aiheuttaa muutoksia tai haittoja käyttäjän fyysisissä laitteissa tai tieto- sekä käyttöjärjestelmissä, tai käyttäjän järjestelmiin tallennetuissa sähköisissä tiedostoissa tai dokumenteissa.
Tästä johtuen YRITYS ei missään tilanteessa ole vastuussa niistä vahingoista tai haitoista jotka voivat johtua viruksen tai muun haittaohjelman läsnäolosta, ja jotka voivat aiheuttaa muutoksia tai haittoja käyttäjän fyysisissä laitteissa tai tieto- sekä käyttöjärjestelmissä, tai käyttäjän järjestelmiin tallennetuissa sähköisissä tiedostoissa tai dokumenteissa.
Samaten, YRITYS käyttää verkkosivullaan useita varotoimenpiteitä suojautuakseen kolmansien osapuolten tietoverkkohyökkäyksiltä. Tästä huolimatta YRITYS ei voi taata ettei kolmansilla osapuolilla ole luvatonta pääsyä tietoihin käyttäjän tavasta käyttää verkkosivua, tai niihin ehtoihin, olosuhteisiin ja ominaisuuksiin joissa käyttö tapahtuu. Tästä johtuen YRITYS ei ole missään olosuhteissa vastuussa haitoista ja vahingoista jotka voivat johtua tästä luvattomasta tietojen käyttöönotosta.
YRITYS ei takaa verkkosivunsa keskeytymätöntä käyttöä tai esteetöntä pääsyä sen sisältöön, eikä verkkosivun jatkuvaa päivitystä. YRITYS suorittaa kaikki mahdolliset toimenpiteet virheiden oikaisemiseksi, yhteyden palauttamiseksi ja sisältöjen päivittämiseksi, aina kun ylitsepääsemättömiä tai hankalasti ratkaistavia esteitä siihen ei ilmene, ja mahdollisimman pian saadessaan tiedon virheistä, yhteyshäiriöistä tai sisällön päivittämistarpeesta.
YRITYS pidättää oikeuden koska tahansa ja ilman ennakkovaroitusta evätä pääsyn verkkosivulleen tai mihin tahansa sen sisältämistä materiaaleista.
Sisällöistä ja palvelun laadusta
YRITYS ei ole vastuussa verkkosivujen sisältämistä hyperlinkeistä tai niiden sisällöistä, aina kun niiden hallinnointi kuulu toiselle osapuolelle, eikä takaa viruksista tai muista tietojenkäsittelyjärjestelmää (hardware ja software), käyttäjän tiedostoja tai tallennettuja dokumentteja muuttavista tai vahingoittavista elementeistä vapaata toimintaympäristöä, ja sanoutuu näin irti kaikesta vastuusta liittyen vahinkoihin joita käyttäjälle voi näistä syistä aiheutua.
Tapauksissa joissa käyttäjä, asiakas tai kolmas osapuoli kokee hyperlinkkien sisältämien verkkosivujen sisällön tai tarjoamat palvelut laittomiksi tai kokee niiden loukkaavan käyttäjän, asiakkaan tai kolmannen osapuolen oikeuksia tai vahingoittavan näiden omaisuutta korvauksiin oikeuttamalla tavalla, ja erityisesti:
1. Toiminta tai sisällöt katsotaan rikolliseksi Espanjan rikoslain mukaan.
2. Toiminta tai sisällöt loukkaavat teollisoikeuksia tai tekijänoikeuksia.
3. Toiminta ja sisällöt vaarantavat yleisen järjestyksen, häiritsevät rikosoikeudellista tutkintaa, vaarantavat yleisen turvallisuuden ja maanpuolustuksen.
4. Toiminta ja sisällöt vaarantavat kansanterveyden, hyökkäävät yksityishenkilön kunniaa ja syrjimättömyyden periaatteita vastaan, sekä yleistä hyvinvointia ja lasten oikeuksia vastaan.
Voitte saattaa asian YRITYS tietoon, ilmoituksen vastaanottamisen ja asiasta tietoisuuden kuitenkaan johtamatta vastuuseen LSSICEn artikkelin 17 määrittelemällä tavalla.
YRITYS ei ole vastuussa verkkosivun hyödyllisyydestä tai sopivuudesta tietynlaiseen käyttöön. Se ei myöskään ole vastuussa käyttäjän mahdollisesti kärsimistä haitoista, jotka voivat johtua verkkosivun sisältämistä virheellisistä tai puutteellisista tiedoista, vaikka sitoutuukin tarkistamaan ja valvomaan määräajoin verkkosivun sisältöjä ja sisältämiä tietoja.
Internet-portaalin käytöstä
YRITYS ei ole missään tilanteessa vastuussa käyttäjän tavasta käyttää verkkosivuja tai sen sisältöjä, eikä niistä vahingoista tai haitoista joita tämä käyttö saattaa aiheuttaa.
Hyperlinkit toisille verkkosivuille
Kaikkien kolmansien osapuolten hyperlinkkien tulee johtaa näiden osapuolten pääsivulle. Syvälinkitys (deep links) ja framing-elementtien käyttö on erikseen kielletty, samoin kaikkien verkkosivun sisältöjen hyödyntäminen kolmansien osapuolten hyväksi ilman erillistä suostumusta.
Tämän verkkosivun kautta käyttäjä voi siirtyä kolmansien osapuolten omistamille ja hallinnoimille verkkosivuille.
Kyseisten hyperlinkkien näkyvyys verkkosivulla on ainoastaan ilmoituksellista, ei missään tapauksessa kehotus tuotteiden tai palveluiden hankkimiseen niiltä verkkosivuilta joille hyperlinkit johtavat. Käyttäjä on yksin vastuussa tämän sisällön käyttöönotosta, ja sitoutunut noudattamaan sitä sääteleviä käyttöehtoja. Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy ettei YRITYS ole suorassa tai epäsuorassa vastuussa niistä haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat kyseisten hyperlinkkien käytöstä.
Tapauksissa, joissa YRITYS omaa varmaa tietoa hyperlinkkien johtamisesta tietoon tai toimintaan joka on tunnistettavissa lainvastaiseksi, rikokseen yllyttäväksi, tai voi vahingoittaa kolmannen osapuolen omaisuutta tai loukata tämän oikeuksia vahingonkorvaukseen oikeuttamalla tavalla, se toimii mahdollisimman nopeasti ja tarvittavalla määrätietoisuudella tämän hyperlinkin poistamiseksi tai lakkauttamiseksi.
> TEOLLISOIKEUDET
Verkkosivun käyttö ei anna käyttäjälle käyttöoikeuksia tavara- tai tuotemerkkeihin, yritysten nimiin, logoihin tai muihin tunnusomaisiin merkkeihin tai kuvioihin joita verkkosivu sisältää. Kirjoitukset, uutiset, lainsäädännön sisällöt ja muut julkiset sisällöt, joiden tekijänoikeuksia YRITYS ei hallinnoi, julkaistaan ainoastaan tiedon jakamiseksi verkkosivun käyttäjille.
YRITYS on verkkosivun lähdekoodin, suunnittelun ja sommittelun, navigaatiorakenteen, tietokannan ja muiden software-elementtien hallitsija, kuten myös näihin sisältöihin ja elementteihin liittyvien tekijänoikeuksien ja teollisoikeuksien omistaja.