Legal Notice

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV WEBBPORTALEN
De allmänna villkoren i detta juridiska meddelande reglerar tillgången till och användningen av den webbsida som (ADSALSA PUBLICIDAD S.L.₎ och dessutom, gör FÖRETAGET, den i princip tillgänglig gratis för användare på internet, utan att det påverkar det faktum att denna omständighet kan förändras i framtiden.
Tillgång till densamma innebär att gällande villkor accepteras utan förbehåll. Användningen av vissa tjänster som erbjuds på denna webbplats kommer dessutom att regleras av de särskilda villkor som anges i varje enskilt fall, vilket kommer att anses vara accepterade genom användandet av sådana tjänster.

BEHÖRIGHET
Visualisering, utskrift och delvis nedladdning av innehållet på webbsidan är endast tillåtet och uteslutande om följande villkor är uppfyllda:
1. Det är kompatibelt med webbsidans syfte.
2. Det är gjort med det enda syftet att erhålla informationen för personlig och privat användning. Det är uttryckligen förbjudet att använda det för kommersiella ändamål eller för distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller dekompilering.
3. Att inget innehåll som är relaterat till webbsidan ändras på något sätt.
4. Att ingen grafik, ikon eller bild som är tillgänglig på webbplatsen används, kopieras eller distribueras separat från resten av bilderna som den tillhör.
Obehörig användning av informationen på webbsidan, återförsäljning och överträdelsen av immateriella eller industriella äganderätten till FÖRETAGET kommer att ge upphov till att rättsliga åtgärder vidtas.

ANSVAR
ALLMÄNT
Ansvaret för både tillgången till webbplatsen och den obestridliga användningen som kan göras av den information som finns däri ligger ensam på den person som använder den.
Webbplatsens funktion och tillgänglighet
FÖRETAGET förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar och uppdateringar av informationen på webbplatsen, konfigurationen och presentationen av detta och tillgänglighetsvillkoren.
FÖRETAGET är inte ansvarigt för säkerhetsfel som kan uppstå eller för skador som kan orsakas av användarens datorsystem (hårdvara och programvara) eller till de filer eller dokument som finns lagrade i det på grund av:
1. Förekomst av virus i användarens dator som används för anslutning till tjänster och innehåll på webbsidan.
2. Webbläsare som inte fungerar;
3. Användningen av icke uppdaterade versioner av den.
FÖRETAGET använder virusdetekteringsprogram för att styra allt innehåll som du anger på webbplatsen Företaget garanterar emellertid inte att det inte finns virus eller andra element på webbplatsen som införs av tredje part som inte är relaterad till FÖRETAGET som kan medföra förändringar i de fysiska eller logiska systemen i Användare eller i elektroniska dokument och filer som lagras i systemet. Följaktligen är FÖRETAGET inte ansvarigt för skador av något slag som kan uppstå på grund av närvaron av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i fysiska eller logiska system, elektroniska dokument eller användarfiler.
På samma sätt använder FÖRETAGET olika skyddsåtgärder för att skydda webbplatsen mot datorattacker av tredje part. Företaget garanterar emellertid inte att obehöriga tredje parter får tillgång till samma typ av användning av webbplatsen eller villkoren, egenskaperna och omständigheterna som användaren har. Följaktligen är FÖRETAGET under inga omständigheter ansvarigt för de skador som kan härledas från denna obehöriga åtkomst.
FÖRETAGET garanterar inte att det inte finns några avbrott eller fel i tillgången till webbsidan eller innehållet eller att den uppdateras. FÖRETAGET kommer att utföra, förutsatt att det inte finns några orsaker som gör det omöjligt eller svårt att genomföra och så snart det blir känt om fel, avbrott eller bristande uppdatering i innehållet, allt för att korrigera fel, återupprätta kommunikationen och uppdatera innehållet.
BOLAGET förbehåller sig rätten att, när som helst och utan föregående meddelande, avbryta åtkomsten till webbplatsen eller något av dess innehåll.
Innehållet och kvaliteten på tjänsten
FÖRETAGET tar inte något ansvar utifrån innehållet som är länkat till webbsidan, så länge det inte är relaterade till det, och det garanterar inte att det inte finns virus eller andra element i dem som kan orsaka förändringar i datorsystemet (hårdvara och programvara), i dokument eller användarfiler, med undantag för ansvar för alla slags skador som orsakas av användaren av denna anledning.
Om någon användare, kund eller tredje part anser att innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls av de länkade sidorna är olagliga eller skadar varor eller användarens rättigheter, en kund eller en tredje part som ska erhålla ersättning, och särskilt består av:
1. Aktiviteter eller innehåll som kan anses vara brottsliga enligt spanska lagstiftning.
2. Aktiviteter eller innehåll som bryter mot immateriella eller industriella rättigheter.
3. Aktiviteter eller innehåll som äventyrar allmän ordning, brottsutredning, allmän säkerhet och nationellt försvar.
4. Aktiviteter eller innehåll som äventyrar skyddet för folkhälsan, respekt för människans värdighet och principen om icke-diskriminering samt skydd av hälsa och minderåriga.
Du kan informera i FÖRETAGET, men mottagningen av meddelandet innebär inte kännedom om ansvaret som anges i artikel 17 i LSSICE.
FÖRETAGET har inte ansvar för bristen på användbarhet eller anpassning för en specifik användning av denna webbplats. Det ansvarar inte heller för de skador som användaren kan drabbas av på grund av fel eller försummelser som innehållet på denna webbplats kan leda till, även om den åtar sig att kontrollera och regelbundet övervaka innehållet och informationen om detta.
ANVÄNDANDE AV WEBBPORTALEN
FÖRETAGET är inte ansvarigt för användarnas användning av webbplatsen eller innehållet eller för de skador och förluster som kan härledas från den användningen.
Länkar till andra webbplatser
Varje länk till tredje part på webbsidan måste leda till hemsidan, ”djupa länkar” ”framing” är uttryckligen förbjudna, liksom all annan användning av innehållet på webbsidan till förmån för obehöriga tredje parter.
Via denna webbplats kan användaren få tillgång till webbplatser som tillhör och / eller hanteras av tredje part.
Förekomsten av sådana länkar är endast informativ och utgör inte i något fall en inbjudan till kontraktsprodukter eller tjänster som erbjuds på destinationswebbplatsen. Användaren kommer under eget ansvar att få tillgång till innehållet och användarvillkoren som styr dem. Användaren bekräftar och accepterar att FÖRETAGET inte direkt eller indirekt är ansvarigt för eventuella skador som orsakats av tillgång till sådana länkar.
Om FÖRETAGET har effektiv kunskap om att informationen eller den aktivitet som den skickas från dessa länkar är olaglig, utgör ett brott eller kan skada egendom eller rätten till en tredje part som är ersättningsskyldig kommer det att agera med nödvändig noggrannhet för att undertrycka eller inaktivera motsvarande länk så snart som möjligt.
INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER.
Användningen av webbplatsen ger inte användaren några rättigheter till varumärken, handelsnamn, särskiljande tecken eller mönster av något slag som finns på webbplatsen artiklar, nyheter, lagstiftning och annat offentligt innehåll vars immateriella rättigheter inte tillhör FÖRETAGET publiceras endast för att informera användare av denna sida.
FÖRETAGET är ägare till källkoden, designen, navigeringsstrukturen, databaserna och de olika programmen på webbsidan samt de industriella och immateriella rättigheter som är relaterade till innehållet som ingår i den.